Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą chłopców oraz młodych mężczyzn posługujących przy ołtarzu Pańskim podczas sprawowania Mszy św. czy nabożeństw. Z tego względu jest też środowiskiem, w którym młody człowiek dojrzewa do swego powołania życiowego w stanie małżeńskim czy kapłańskim. Jako kandydatów do LSO przyjmuje się chłopców już przed pierwszą komunią św., i starszych.

Obecnie wspólnotę ministrancką przy naszej parafii tworzy 74 chłopaków.          Ich opiekunem jest ks. Grzegorz Buda . Spotkania formacyjne LSO odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy Św. o godzinie 18.00  Wszystkich Chłopaków, którzy pragną we wspólnocie z kolegami służyć Jezusowi obecnemu w sakramentach oraz liturgii Kościoła serdecznie zapraszamy.

Regulamin

Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Uwagi ogólne
 1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem. Natomiast lektorzy przychodzą do posługi Słowa 15 min przed Msza świętą.
 2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
 3. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty, wyprasowany i starannie założony.
 4. Ministrantem może zostać każdy chłopiec.
 1. Modlitwa przed i po służeniu
 1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.
 2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy ceremoniarz lub, gdy go nie ma najstarszy ministrant.
 3. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

III. Służba liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych ministrantów.
 2. Prezes, Wiceprezes, Ceremoniarz lub najstarszy ministrant, przed wyjściem do ołtarza, wyznacza funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.
 5. Ministranci zapoznają się z grafikiem służenia codziennego, który obowiązuje cały rok. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
 6. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności,
 1. Zasady ministranta – każdy powinien je znać i starać się wypełniać
 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 1. Punktacja
 2. Obecność na Mszy św. Obowiązkowej (Dyżur) – niedzielnej (świąt.)
 3. Kary i nagrody
 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
  1. Rozmowa dyscyplinująca z Opiekunem;
  2. Ostrzeżenie od Opiekuna;
  3. Rozmowa z Rodzicami;
  4. Zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Opiekuna);
  5. Wydalenie z grona ministrantów.
 2. Te same zasady, co w punkcie 1 dotyczą także tych ministrantów, który poprzez swoją postawę poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów i picie alkoholu, nieodpowiednie zachowanie w szkole, itp.).
 3. Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.
 4. Pod koniec czerwca będzie ogłoszony „Ministrant Roku”, który otrzyma „Dyplom Najlepszego Ministranta Roku” oraz nagrodę rzeczową.

 VII. Władze Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Na czele LSO stoją:
  1. Ks. Grzegorz Buda  – opiekun LSO
  2. Miłosz Jamróz – prezes
  3. Maciej Grzymajło – wiceprezes
 2. Kronikę ministrancką prowadzi kronikarz.

 

 VIII. Przyjęcie kandydatów do grona LSO

 1. Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który:
 2. Jest ochrzczony
 3. Odznacza się poprawną postawą

Ministranci będą przyjmowani zawsze. Należy przyjść do księdza opiekuna (najlepiej z rodzicem), aby wyrazić chęć służenia przy ołtarzu